NOTAR V ZILINE

© 2010   notarvziline.sk   |  LUBICA.JONEKOVA@NOTAR.SK   |   JUDr. ĽUBICA JONEKOVÁ, ŠTÚROVA 8638 / 2A, 010 01 ŽILINA   | 0918 411 070

Notárske poplatky sú stanovené Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č.  31/1993 Zb. v znení neskorších noviel. K sumám uvedeným vo Vyhláške sa pripočíta poplatok uhrádzaný Notárskej komore SR za prístup do Notárskeho centrálneho informačného systému a daň z pridanej hodnoty v aktuálnej výške.

SK

|

EN