NOTAR V ZILINE NOTAR JUDr. LUBICA JONEKOVA, ZILINA

© 2010   notarvziline.sk   |  LUBICA.JONEKOVA@NOTAR.SK   |   JUDr. ĽUBICA JONEKOVÁ, ŠTÚROVA 8638 / 2A, 010 01 ŽILINA   | 0918 411 070

Notár je orgánom verejnej moci, ktorú štát poveril spisovaním verejných listín – listín s dôkaznou silou väčšou ako majú akékoľvek iné súkromnoprávne akty. Notár koncipuje notárske listiny a vykonáva notárske úkony v rozsahu, ktorý mu dovoľuje Notársky poriadok a v súlade s Etickým kódexom notára a internými normami Notárskej komory SR.

 

Notár pomáha predchádzať sporom. Je nestranným arbitrom dohôd, ktoré sa pred ním uzatvárajú, je právnym poradcom strán, garantom slušnosti a istoty zmluvných vzťahov, jeho činnosť je výkonom preventívnej spravodlivosti v mene štátu.

 

Notár je poradcom rodiny, na ktorého sa môžete s dôverou obracať v majetkovoprávnych problémoch, v prípadoch usporiadania vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, pri dedičských konaniach a aj pri predchádzaní sporov v majetkovoprávnej oblasti.

 

Notár je viazaný povinnosťou mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri výkone svojho povolania.

 

Notár je vždy pripravený kvalifikovane poradiť a pomôcť vám vo vašich životných situáciách.

DEDIČSKÉ KONANIE

je súdnym konaním, notára poveruje príslušný súd podľa rozvrhu práce, dedičia  preto nerozhodujú o tom, ktorý notár prejedná dedičstvo.

 

OVEROVANIE PODPISOV A LISTÍN

Notár osvedčí správnosť odpisu listiny, ak môže spoľahlivo posúdiť obsah listiny v jazyku, v ktorom je vyhotovená. Ak notár neovláda tento jazyk, vyzve žiadateľa o zabezpečenie prekladu do štátneho jazyka vyhotoveného prekladateľom.  Pokiaľ sa overovaná listina bude používať v zahraničí , je potrebné aby ju osvedčil výlučne notár, nie ním poverený zamestnanec.

Osvedčenie pravosti podpisu je možné vykonať len v prítomnosti osoby, ktorej pravosť podpisu sa osvedčuje.

Notár vykonaním týchto úkonov neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.

 

PREVODY NEHNUTEĽNOSTÍ

V dnešnej dobe zákon umožňuje spisovať listiny prakticky komukoľvek a o čomkoľvek. Z tohto dôvodu vzniká nespočetné množstvo listín ako rôzne zmluvy, dohody, vyhlásenia, návrhy, potvrdenia a iné listiny, ktoré pod svojim názvom častokrát nezahŕňajú všetky podstatné náležitosti, ktoré daná listina má mať, ich obsah je nejasný, dokonca často protizákonný. Takéto listiny spísané neodborníkmi sa spočiatku javia ako lacnejšia forma vzniku právnych vzťahov. Z takýchto listín však vznikajú spory, ktoré často končia na súdoch a vymožiteľnosť nárokov z nich sa neúmerne sťažuje, predlžuje a najmä predražuje. Navyše úspech nikdy nie je zaručený.

 

Zákon však dáva občanom možnosť vstupovať do právnych vzťahov, ktoré sú stabilné bezpečné a rýchlo vymožiteľné prostredníctvom notárov.

 

Notár ako štátom určená osoba vykonáva notársku činnosť a svojím postavením dbá o usporiadanie a istotu v právnych vzťahoch a o predchádzanie sporom. Notár je právny odborník – špecialista na koncipovanie a tvorbu právnych listín; spisuje účastníkom na základe ich žiadosti notárske zápisnice o zmluvách, závetoch, osvedčeniach a iných právnych úkonoch. Svoju činnosť vykonáva nestranne a nezávisle tak, aby boli rovnocenne zabezpečené práva a oprávnené záujmy všetkých účastníkov právneho úkonu. Notár stojí medzi účastníkmi a dbá, aby neboli porušené práva žiadneho z účastníkov. Notár neobhajuje práva len jedného účastníka, ale všetkých účastníkov, čo potvrdzuje svojím podpisom na notárskej zápisnici. Za vznik prípadnej škody za túto činnosť zodpovedá štát.

 

Notár ako štátom určená osoba spisuje notárske zápisnice, ktoré sú verejnými listinami a majú zvláštnu dôkaznú silu spočívajúcu v tom, že dôkazné bremeno je na tom, kto chce preukázať opak toho, čo je vo verejnej listine uvedené a nie na tom, tvrdenie koho sa v spore o verejnú listinu opiera.

 

Notárska zápisnica môže byť priamo vykonateľná. Účastníci si pri spisovaní notárskej zápisnice môžu dohodnúť, že v prípade dobrovoľného neplnenia záväzkov dohodnutých v notárskej zápisnici bude notárska zápisnica priamo vykonateľná – bude slúžiť ako exekučný titul. Vyhnete sa tým finančne a časovo náročnému súdnemu konaniu, pretože takáto notárska zápisnica je rovnocenná súdnemu rozhodnutiu.

 

BEZPODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO MANŽELOV

V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

Manželia môžu dohodou rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva. Manželia sa môžu dohodnúť, že vyhradia vznik bezpodielového spoluvlastníctva ku dňu zániku manželstva.

Takéto dohody vyžadujú formu notárskej zápisnice.

 

ZÁLOŽNE PRÁVA

Na vznik záložného práva k hnuteľným veciam alebo k pohľadávkam je nevyhnutná registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv, ktorú vykoná notár na základe žiadosti.

 

NOTÁRSKE ÚSCHOVY

Minimalizovať riziká pri nadobudnutí nehnuteľností umožňuje inštitút notárskej úschovy.

 

Kúpnu cenu, ktorá tvorí neraz značnú sumu peňažných prostriedkov zloží kupujúci po dohode oboch zmluvných strán do notárskej úschovy, o čom spíše notár zápisnicu, v ktorej sa určia podmienky, za ktorých notár môže uvoľniť peniaze predávajúcemu. Spravidla je to predloženie výpisu z listu vlastníctva, na ktorom bude ako vlastník predmetných nehnuteľností uvedený kupujúci a v časti ťarchy nebude žiaden zápis.

 

Kupujúci má takto istotu, že peniaze budú predávajúcemu odovzdané až po tom, ako sa stane vlastníkom kupovaných nehnuteľností a predávajúci má istotu, že kúpna cena bude zaplatená.

 

Peniaze z notárskej úschovy je možné vydať len na určený účet, nie v hotovosti.

 

Notár na žiadosť zložiteľa prijme okrem peňazí do úschovy aj závet, inú listinu, listinný cenný papier alebo hnuteľnú vec, ak ide o úschovu na účely splnenia záväzku.

 

DOBROVOĽNÉ DRAŽBY

Notár registruje Oznámenie o dražbe, zmenu Oznámenia o dražbe, Oznámenie o upustení od dražby, Oznámenie o výsledku dražby a osvedčuje priebeh dobrovoľnej dražby.

Náš notársky úrad je plne technicky vybavený na to, aby mohol osvedčiť priebeh dobrovoľnej dražby aj na inom mieste ako je sídlo notárskeho úradu.

Taktiež je možné využiť našu zasadaciu miestnosť ako miesto konania dobrovoľnej dražby.

 

ZÁVETY

Notár je oprávnený prijať vami spísaný závet do úschovy alebo Vašu poslednú vôľu spísať vo forme notárskej zápisnice.  Závet prijatý do notárskej úschovy alebo spísaný vo forme notárskej zápisnice má výhodu v tom, že je bez meškania zaregistrovaný v Notárskom centrálnom registri závetov a nie je možné, aby sa v prípade smrti závetcu pri dedičskom konaní nepoužil. Závety uschované doma sa veľakrát stratia, zničia, poškodia alebo, žiaľ, aj zámerne nepredložia notárovi v dedičskom konaní.

 

ZALOŽENIE A ZMENY V OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTIACH

Notár je odborne pripravený vyhotoviť všetky potrebné dokumenty pre založenie a vznik obchodných spoločností. Elektronickými podaniami notára na živnostenský a obchodným register klienti výrazne ušetria pri založení a zmenách v obchodných spoločnostiach.

 

Príklad úspory na súdnom poplatku pri zápise do obchodného registra:

akciovej spoločnosti:

podanie návrhu listinnou formou 750 €, podanie elektronicky 375 €

spoločnosti s ručením obmedzeným:

podanie návrhu listinnou formou 300 €, podanie elektronicky 150 €

zmeny údajov v obchodných spoločnostiach:

podanie návrhu listinnou formou 66 €, podanie elektronicky 33 €.

 

VALNÉ ZHROMAŽDENIA

Náš notársky úrad je plne technicky vybavený na to, aby mohol osvedčiť priebeh valného zhromaždenia priamo v sídle vašej obchodnej spoločnosti.

 

OSVEDČENIE ŽREBOVANIA

Náš notársky úrad je plne technicky vybavený na to, aby mohol osvedčiť žrebovania aj na inom mieste ako je sídlo notárskeho úradu.

 

VÝPISY Z OBCHODNÉHO REGISTRA

Na počkanie vydávame výpisy z obchodného registra obchodných spoločností so sídlom kdekoľvek v Slovenskej republike.

 

OKAMŽITE DOSTUPNÉ LISTINY NA CELOM ÚZEMÍ SLOVENSKA

Sú listiny, ktoré okamžite nevyhnutne potrebujete síce na území SR, avšak v meste vzdialenom desiatky alebo stovky kilometrov? Využite službu Notárskeho centrálneho registra listín (ďalej len „NCRls“). Váš klient, príbuzný, právny zástupca a podobne navštívi notára v mieste, kde sa práve nachádza, požiada o uloženie listiny do NCRls, uvedie vás ako osobu oprávnenú k prevzatiu listiny a zatelefonuje vám číslo, pod ktorým listinu notár do NCRls uložil. Vy ste okamžite po registrácii schopný prevziať osvedčenú fotokópiu dokladu (s rovnakou právnou silou ako originál) u notára v mieste, kde sa práve nachádzate.

SK

|

EN